Yurov Makariy

First Name:
Makariy
Last Name:
Yurov
Height: 191 Weight: 91 Grip: L
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF TOP LEAGUEMOSKOVSKIY ESHELONMOSKOVSKIY ESHELON18840209766163

Matches

25-02-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
25-02-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTYC
25-02-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
27-02-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
27-02-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
27-02-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
27-02-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
28-02-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
28-02-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
28-02-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
01-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULFOUL
01-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
02-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
FOULFOUL
02-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
02-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
03-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
03-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
03-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
05-03-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
05-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
05-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
06-03-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSISTGOAL
06-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALGOALASSIST
06-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
07-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
07-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
07-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALFOUL
08-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
09-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
09-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
09-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
11-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
11-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
12-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
12-03-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
12-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
12-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
13-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
13-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
13-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOALASSIST
14-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
14-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
15-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
15-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
17-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
17-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALGOAL
17-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
18-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
18-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOUL
18-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
19-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
20-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTGOAL
20-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
20-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
21-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
21-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
24-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTGOAL
25-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
25-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOULGOAL
26-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
26-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTFOULGOAL
26-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
26-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
27-03-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOAL
27-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
27-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTFOUL
27-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
24-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
04-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
07-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
07-04-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
07-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
07-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOULGOALGOALGOAL
08-04-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALFOUL
08-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
08-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
10-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSIST
10-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
10-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALGOAL
10-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
11-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALASSIST
11-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
11-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
12-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
12-04-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOALASSISTASSISTASSIST
13-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALASSIST
13-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSISTGOAL
13-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
14-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOAL
14-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSISTFOUL
14-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
16-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
16-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
16-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
16-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
17-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
17-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
17-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
18-04-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOULFOULASSIST
18-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
18-04-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
19-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
19-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
25-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
25-04-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
25-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
26-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
26-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTFOUL
26-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
07-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
07-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
08-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
08-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
08-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOALGOALFOULGOAL
08-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALFOUL
10-05-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
10-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
10-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
10-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
13-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
14-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALYC
14-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
14-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOULGOAL
14-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
19-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
19-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTGOALFOUL
19-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
20-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSISTGOAL
20-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
20-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
20-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOAL
22-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
22-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
22-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
23-05-2022
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOALASSIST
23-05-2022
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULGOALGOALFOUL
23-05-2022
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
26-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
26-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL