URALETS vs MOLOTOBOYTSY

08-04-2021 20:45
The 8th Gameday

Player statistic

Anton Borko ASSISTS 02:03    
Ivan Shirokalov GOAL 02:03    
Pavel Podluboshnov ASSISTS 02:24    
Anton Borko GOAL 02:24    
Anton Borko ASSISTS 03:08    
Aleksey Kudreman GOAL 03:08    
Vladimir Kalugin ASSISTS 03:44    
Aleksey Kudreman GOAL 03:44    
Vladimir Kalugin ASSISTS 04:40    
Ivan Shirokalov GOAL 04:40    
    06:32 ASSISTS Sergey Gaskov
    06:32 GOAL Anatoliy Prus
    10:38 FOUL Aziz Seytanov
Pavel Podluboshnov ASSISTS 11:42    
Aleksey Kudreman GOAL 11:42    
Anton Borko FOUL 12:36    
Vladimir Kalugin ASSISTS 17:37    
Anton Borko GOAL 17:37    
    24:05 ASSISTS Aziz Seytanov
    24:05 GOAL Linar Karimov
    25:46 ASSISTS Eugeniy Kostin
    25:46 GOAL Anatoliy Prus