URALETS vs MOLOTOBOYTSY

13-04-2021 11:45
The 13th Gameday

Player statistic

Vladimir Kalugin ASSIST 04:38    
Aleksey Kudreman GOAL 04:38    
Vladimir Kalugin ASSIST 07:04    
Ivan Shirokalov GOAL 07:04    
Anton Borko GOAL 09:45    
Vladimir Kalugin ASSIST 12:20    
Anton Borko GOAL 12:20    
    13:28 FOUL Sergey Gaskov
    13:57 FOUL Eugeny Vorobyev
    22:00 ASSIST Anatoliy Prus
    22:00 GOAL Aziz Seytanov
    24:15 ASSIST Sergey Gaskov
    24:15 GOAL Anatoliy Prus
    28:24 FOUL Eugeny Vorobyev
Aleksey Kudreman GOAL 28:24