MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

05-04-2021 18:15
The 5th Gameday

Player statistic

    00:25 GOAL Denis Vasilenkov
Denis Ismagilov ASSIST 01:29    
Aziz Seytanov GOAL 01:29    
Sergey Gaskov GOAL 10:19    
Denis Ismagilov ASSIST 11:56    
Sergey Gaskov GOAL 11:56    
    12:27 ASSIST Ilya Parkhomenko
    12:27 GOAL Andrey Boltov
Sergey Gaskov FOUL 21:29    
Denis Ismagilov ASSIST 29:24    
Aziz Seytanov GOAL 29:24