MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

01-05-2021 09:15
The 11th Gameday

Player statistic

Nikita Pozdnyakov ASSIST 02:51    
Aziz Seytanov GOAL 02:51    
    05:11 ASSIST Mikhail Shalagin
    05:11 GOAL Ilya Shipov
Anatoliy Prus ASSIST 09:07    
Andrei Mesheryakov GOAL 09:07    
Anatoliy Prus ASSIST 09:45    
Aziz Seytanov GOAL 09:45    
    10:40 ASSIST Ilya Shipov
    10:40 GOAL Artemiy Gryazev
Pavel Skumatov ASSIST 12:20    
Sergey Gaskov GOAL 12:20    
Pavel Skumatov FOUL 13:12    
    13:12 GOAL Mikhail Shalagin
    19:58 ASSIST Egor Masluk
    19:58 GOAL Bogdan Donenko
Sergey Gaskov ASSIST 25:24    
Pavel Skumatov GOAL 25:24