MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

01-05-2021 09:15
The 11th Gameday

Player statistic

Nikita Pozdnyakov ASSISTS 02:51    
Aziz Seytanov GOAL 02:51    
    05:11 ASSISTS Mikhail Shalagin
    05:11 GOAL Ilya Shipov
Anatoliy Prus ASSISTS 09:07    
Andrei Mesheryakov GOAL 09:07    
Anatoliy Prus ASSISTS 09:45    
Aziz Seytanov GOAL 09:45    
    10:40 ASSISTS Ilya Shipov
    10:40 GOAL Artemiy Gryazev
Pavel Skumatov ASSISTS 12:20    
Sergey Gaskov GOAL 12:20    
Pavel Skumatov FOUL 13:12    
    13:12 GOAL Mikhail Shalagin
    19:58 ASSISTS Egor Masluk
    19:58 GOAL Bogdan Donenko
Sergey Gaskov ASSISTS 25:24    
Pavel Skumatov GOAL 25:24