MOLOTOBOYTSY vs KUZNYA

01-04-2021 17:00
The 1st Gameday

Player statistic

    02:14 FOUL Frol Rvilov
Denis Ismagilov YC 05:38    
    05:38 GOAL Georgiy Badalyan
    11:48 ASSISTS Georgiy Badalyan
    11:48 GOAL Georgiy Trofimov
Anatoliy Prus ASSISTS 15:19    
Eugeniy Kostin GOAL 15:19    
Eugeniy Kostin FOUL 17:03    
    26:22 ASSISTS Vitaliy Valkov
    26:22 GOAL Evgeniy Babitskiy
Aziz Seytanov GOAL 26:53    
Aziz Seytanov ASSISTS 28:01    
Anatoliy Prus GOAL 28:01    
    28:54 ASSISTS Georgiy Badalyan
    28:54 GOAL Evgeniy Babitskiy