MOLOTOBOYTSY vs KUZNYA

08-05-2021 23:15
The 36th Gameday

Player statistic

    00:15 ASSISTS Vitaliy Valkov
    00:15 GOAL Anton Medvedev
Pavel Skumatov ASSISTS 03:05    
Aziz Seytanov GOAL 03:05    
    08:34 ASSISTS Gennady Malaschenko
    08:34 GOAL Andrei Gerasimov
Nikita Pyatyrev ASSISTS 11:31    
Anatoliy Prus GOAL 11:31    
Anatoliy Prus ASSISTS 12:56    
Nikita Pyatyrev GOAL 12:56    
    13:22 ASSISTS Vitaliy Valkov
    13:22 GOAL Gennady Malaschenko
Aziz Seytanov ASSISTS 15:34    
Nikita Pyatyrev GOAL 15:34    
    17:42 ASSISTS Gennady Malaschenko
    17:42 GOAL Ilya Kliachyn
    22:49 ASSISTS Ilya Kliachyn
    22:49 GOAL Gennady Malaschenko
Aziz Seytanov ASSISTS 24:40    
Anatoliy Prus GOAL 24:40    
Nikita Pyatyrev ASSISTS 28:15    
Aziz Seytanov GOAL 28:15