MOLOTOBOYTSY vs CRYSTAL

17-04-2021 09:15
The 17th Gameday

Player statistic

    04:05 ASSIST Maksim Leonov
    04:05 GOAL Aleksey Shapiro
    07:06 ASSIST Semyon Chebotarev
    07:06 GOAL Egor Aleshin
    17:50 ASSIST Maksim Leonov
    17:50 GOAL Egor Aleshin
    21:06 FOUL Egor Aleshin
Anatoliy Prus GOAL 21:06    
    21:54 FOUL Aleksey Shapiro
Aziz Seytanov FOUL 24:11    
    24:11 GOAL Andrei Leonov
    27:58 ASSIST Semyon Chebotarev
    27:58 GOAL Egor Aleshin
    28:03 ASSIST Egor Aleshin
    28:03 GOAL Victor Baldaev
Anatoliy Prus ASSIST 28:54    
Aziz Seytanov GOAL 28:54