MOLOTOBOYTSY vs CHETYRE LEDOKOLA

01-04-2021 22:00
The 1st Gameday

Player statistic

Aziz Seytanov ASSISTS 04:03    
Eugeniy Kostin GOAL 04:03    
    04:39 FOUL Mikhail Shisterov
Eugeniy Kostin GOAL 04:39    
    05:43 ASSISTS Maxim Repin
    05:43 GOAL Vasiliy Doronin
Anatoliy Prus ASSISTS 06:31    
Linar Karimov GOAL 06:31    
Eugeniy Kostin ASSISTS 09:00    
Sergey Gaskov GOAL 09:00    
Aziz Seytanov FOUL 09:23    
    09:23 GOAL Vasiliy Doronin
Eugeniy Kostin ASSISTS 10:47    
Aziz Seytanov GOAL 10:47    
Eugeniy Kostin ASSISTS 14:10    
Aziz Seytanov GOAL 14:10    
    17:28 ASSISTS Mikhail Shisterov
    17:28 GOAL Otar Sahokyja
    18:53 FOUL Otar Sahokyja
    18:53 YC Maxim Repin
Sergey Gaskov ASSISTS 21:24    
Denis Ismagilov GOAL 21:24    
    22:19 ASSISTS Vasiliy Doronin
    22:19 GOAL Mikhail Shisterov
Anatoliy Prus FOUL 23:08    
    23:08 GOAL Vasiliy Doronin
Denis Ismagilov ASSISTS 23:56    
Aziz Seytanov GOAL 23:56    
Eugeniy Kostin ASSISTS 27:29    
Denis Ismagilov GOAL 27:29    
Denis Ismagilov ASSISTS 29:25    
Eugeniy Kostin GOAL 29:25