MOLOTOBOYTSY vs CHETYRE LEDOKOLA

07-05-2021 09:15
The 35th Gameday

Player statistic

    01:04 ASSISTS Vasiliy Doronin
    01:04 GOAL Alexander Lyubimov
    02:11 ASSISTS Otar Sahokyja
    02:11 GOAL Alexander Lyubimov
    03:58 ASSISTS Alexander Lyubimov
    03:58 GOAL Vasiliy Doronin
    08:30 ASSISTS Kurov Ivan
    08:30 GOAL Vasiliy Doronin
Anatoliy Prus ASSISTS 12:19    
Pavel Skumatov GOAL 12:19    
    13:20 ASSISTS Andrei Revatskiy
    13:20 GOAL Otar Sahokyja
Pavel Skumatov ASSISTS 15:59    
Aziz Seytanov GOAL 15:59    
    22:34 ASSISTS Kurov Ivan
    22:34 GOAL Alexander Lyubimov
Aziz Seytanov ASSISTS 24:12    
Pavel Skumatov GOAL 24:12    
    26:03 YC Andrei Revatskiy
Nikita Pozdnyakov GOAL 26:03    
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 26:48    
Andrei Mesheryakov GOAL 26:48