MOLOTOBOYTSY vs CHETYRE LEDOKOLA

24-04-2021 18:15
The 24th Gameday

Player statistic

    00:29 ASSIST Ilya Talaluev
    00:29 GOAL Denis Tolpegin
    07:26 ASSIST Andrei Revatskiy
    07:26 GOAL Otar Sahokyja
Anatoliy Prus ASSIST 10:39    
Andrei Mesheryakov GOAL 10:39    
Anatoliy Prus ASSIST 12:05    
Andrei Mesheryakov GOAL 12:05    
Anatoliy Prus ASSIST 14:21    
Pavel Skumatov GOAL 14:21    
    15:26 YC Andrei Revatskiy
Anatoliy Prus ASSIST 16:00    
Linar Karimov GOAL 16:00    
    16:28 ASSIST Kurov Ivan
    16:28 GOAL Ilya Talaluev
Andrei Mesheryakov ASSIST 17:53    
Anatoliy Prus GOAL 17:53    
    19:08 GOAL Otar Sahokyja
    19:46 ASSIST Otar Sahokyja
    19:46 GOAL Ilya Talaluev
    22:13 ASSIST Andrei Revatskiy
    22:13 GOAL Ilya Talaluev