MOLOTOBOYTSY vs CHETYRE LEDOKOLA

03-04-2021 08:00
The 3rd Gameday

Player statistic

Anatoliy Prus ASSISTS 04:18    
Eugeniy Kostin GOAL 04:18    
    11:36 FOUL Artem Ustimenko
Sergey Gaskov GOAL 11:36    
Anatoliy Prus ASSISTS 13:27    
Eugeniy Kostin GOAL 13:27    
Eugeniy Kostin ASSISTS 13:48    
Anatoliy Prus GOAL 13:48    
    19:24 ASSISTS Sergey Rabiza
    19:24 GOAL Artem Ustimenko
    19:36 FOUL Vasiliy Doronin
Denis Ismagilov GOAL 19:36    
Aziz Seytanov FOUL 22:32    
    24:06 ASSISTS Artem Ustimenko
    24:06 GOAL Vasiliy Doronin
    27:05 ASSISTS Vasiliy Doronin
    27:05 GOAL Sergey Rabiza