MOLOTOBOYTSY vs BELSK

15-04-2021 20:45
The 15th Gameday

Player statistic

    01:18 FOUL Egor Feofanov
Nikita Pozdnyakov GOAL 01:18    
    01:57 ASSISTS Ivan Pusev
    01:57 GOAL Andrei Chvanchikov
    03:09 ASSISTS Egor Feofanov
    03:09 GOAL Andrei Chvanchikov
Eugeniy Kostin ASSISTS 03:52    
Pavel Skumatov GOAL 03:52    
Aziz Seytanov FOUL 06:30    
    06:30 GOAL Aleksandr Akhramovich
Aziz Seytanov FOUL 06:33    
    06:33 GOAL Ivan Pusev
    07:45 ASSISTS Andrei Chvanchikov
    07:45 GOAL Ilya Parkhomenko
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 11:40    
Pavel Skumatov GOAL 11:40    
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 15:09    
Eugeniy Kostin GOAL 15:09    
Sergey Gaskov ASSISTS 20:29    
Pavel Skumatov GOAL 20:29    
    25:02 ASSISTS Egor Feofanov
    25:02 GOAL Ilya Parkhomenko
Anatoliy Prus ASSISTS 29:16    
Pavel Skumatov GOAL 29:16