MOLOTOBOYTSY vs BELSK

07-04-2021 20:45
The 7th Gameday

Player statistic

    00:51 ASSISTS Ilya Kuzikov
    00:51 GOAL Egor Feofanov
    01:07 ASSISTS Egor Feofanov
    01:07 GOAL Mikhail Syroezhkin
    06:12 ASSISTS Aleksandr Akhramovich
    06:12 GOAL Egor Feofanov
Sergey Gaskov FOUL 10:44    
    12:17 ASSISTS Mikhail Syroezhkin
    12:17 GOAL Egor Feofanov
    13:00 FOUL Mikhail Syroezhkin
    17:26 FOUL Aleksandr Akhramovich
Anatoliy Prus GOAL 17:26    
Eugeniy Kostin ASSISTS 23:29    
Anatoliy Prus GOAL 23:29    
    24:59 ASSISTS Mikhail Syroezhkin
    24:59 GOAL Egor Feofanov
    29:39 ASSISTS Mikhail Syroezhkin
    29:39 GOAL Nikita Pyatyrev