MOLOTOBOYTSY vs Armeets

21-04-2021 09:15
The 21st Gameday

Player statistic

    03:23 ASSISTS Dmitriy Kotov
    03:23 GOAL Gleb Miroshnikov
    04:37 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    04:37 GOAL Grigorii Baranchukov
Sergey Gaskov ASSISTS 07:16    
Pavel Skumatov GOAL 07:16    
    14:19 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    14:19 GOAL Oleg Gubin
    17:49 ASSISTS Oleg Gubin
    17:49 GOAL Dmitriy Kotov
    19:25 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    19:25 GOAL Maxim Korobov
Andrei Mesheryakov ASSISTS 20:23    
Pavel Skumatov GOAL 20:23    
    20:56 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    20:56 GOAL Dmitriy Kotov
    26:08 ASSISTS Oleg Gubin
    26:08 GOAL Maxim Korobov
Linar Karimov ASSISTS 26:41    
Anatoliy Prus GOAL 26:41    
Pavel Skumatov ASSISTS 29:50    
Andrei Mesheryakov GOAL 29:50