MOLOTOBOYTSY vs Armeets

20-04-2021 18:15
The 20th Gameday

Player statistic

Andrei Mesheryakov ASSISTS 02:23    
Anatoliy Prus GOAL 02:23    
    03:51 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    03:51 GOAL Grigorii Baranchukov
Andrei Mesheryakov ASSISTS 05:39    
Aziz Seytanov GOAL 05:39    
    06:52 ASSISTS Dmitriy Kotov
    06:52 GOAL Nikita Bokov
Anatoliy Prus ASSISTS 09:54    
Pavel Skumatov GOAL 09:54    
Linar Karimov ASSISTS 11:35    
Pavel Skumatov GOAL 11:35    
    12:28 ASSISTS Nikita Bokov
    12:28 GOAL Oleg Gubin
Andrei Mesheryakov ASSISTS 12:45    
Pavel Skumatov GOAL 12:45    
    14:09 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    14:09 GOAL Gleb Miroshnikov
Anatoliy Prus ASSISTS 22:50    
Nikita Pozdnyakov GOAL 22:50    
Aziz Seytanov ASSISTS 24:52    
Anatoliy Prus GOAL 24:52    
Andrei Mesheryakov ASSISTS 26:19    
Nikita Pozdnyakov GOAL 26:19    
Nikita Pozdnyakov FOUL 27:55    
    27:55 YC Dmitriy Kotov
    28:43 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    28:43 GOAL Nikita Bokov
Anatoliy Prus ASSISTS 29:03    
Pavel Skumatov GOAL 29:03