MOLOTOBOYTSY vs ALMATY

08-04-2021 22:00
The 8th Gameday

Player statistic

Eugeniy Kostin ASSISTS 04:00    
Aziz Seytanov GOAL 04:00    
    12:51 ASSISTS Ivan Kiselev
    12:51 GOAL Evgeniy Lyzin
Maksim Bogatin ASSISTS 14:32    
Anatoliy Prus GOAL 14:32    
    20:28 ASSISTS Aleksandr Nesterov
    20:28 GOAL Evgeniy Lyzin
Anatoliy Prus GOAL 22:38    
Sergey Gaskov FOUL 22:05    
    23:36 FOUL Evgeniy Borisov
Sergey Gaskov FOUL 24:54    
    27:25 ASSISTS Aleksandr Nesterov
    27:25 GOAL Evgeniy Lyzin
    29:33 FOUL Grigoriy Kolupaev