MOLOTOBOYTSY vs ALMATY

09-04-2021 09:15
The 9th Gameday

Player statistic

Anatoliy Prus ASSISTS 04:22    
Eugeniy Kostin GOAL 04:22    
    04:54 ASSISTS Aleksandr Nesterov
    04:54 GOAL Evgeniy Lyzin
    06:24 ASSISTS Ivan Isayev
    06:24 GOAL Evgeniy Borisov
Sergey Gaskov ASSISTS 12:37    
Eugeniy Kostin GOAL 12:37    
Anatoliy Prus ASSISTS 12:56    
Aziz Seytanov GOAL 12:56    
    14:37 ASSISTS Ivan Isayev
    14:37 GOAL Aleksandr Nesterov
    17:40 ASSISTS Aleksandr Nesterov
    17:40 GOAL Evgeniy Lyzin
    19:37 FOUL Ivan Kiselev
    19:59 ASSISTS Ivan Isayev
    19:59 GOAL Evgeniy Lyzin
    28:56 ASSISTS Ivan Isayev
    28:56 GOAL Evgeniy Lyzin