LEDIANYE VOINY vs FERRUM

19-04-2021 14:15
The 19th Gameday

Player statistic

Aleksandr Gomolyako ASSISTS 04:57    
Mikhail Shalagin GOAL 04:57    
    08:12 FOUL Evgeniy Nechaev
    09:25 ASSISTS Ilya Bobko
    09:25 GOAL Andrey Boltov
Aleksandr Gomolyako ASSISTS 11:32    
Aleksandr Chirva GOAL 11:32    
Mikhail Shalagin ASSISTS 14:23    
Danil Markus GOAL 14:23    
    16:16 ASSISTS Ilya Bobko
    16:16 GOAL Nikita Frolov
Mikhail Shalagin FOUL 17:59    
Mikhail Shalagin ASSISTS 18:23    
Aleksandr Gomolyako GOAL 18:23    
Danil Markus ASSISTS 23:44    
Igor Boyarchenkov GOAL 23:44    
Aleksandr Gomolyako GOAL 24:04    
Igor Boyarchenkov ASSISTS 24:29    
Mikhail Shalagin GOAL 24:29    
Denis Vasilenkov ASSISTS 25:27    
Aleksandr Chirva GOAL 25:27