LEDIANYE VOINY vs ALMATY

09-05-2021 13:00
The 37th Gameday

Player statistic

    00:14 FOUL Ivan Isayev
Nikita Kacedym ASSISTS 05:18    
Mikhail Shalagin GOAL 05:18    
Nikita Kacedym ASSISTS 05:47    
Mikhail Shalagin GOAL 05:47    
    06:23 ASSISTS Evgeniy Borisov
    06:23 GOAL Ivan Isayev
Egor Sivalnev ASSISTS 06:50    
Denis Vasilenkov GOAL 06:50    
    08:16 FOUL Ivan Isayev
    10:25 ASSISTS Evgeniy Borisov
    10:25 GOAL Ivan Isayev
    12:06 ASSISTS Ivan Isayev
    12:06 GOAL Evgeniy Borisov
Egor Sivalnev FOUL 12:30    
Nikita Kacedym ASSISTS 17:19    
Mikhail Shalagin GOAL 17:19    
    17:46 FOUL Evgeniy Borisov
Mikhail Shalagin GOAL 17:46    
Mikhail Shalagin ASSISTS 18:04    
Denis Vasilenkov GOAL 18:04    
Denis Vasilenkov ASSISTS 23:30    
Egor Sivalnev GOAL 23:30    
Egor Sivalnev ASSISTS 25:20    
Vyacheslav Shuvalov GOAL 25:20    
    28:12 ASSISTS Evgeniy Borisov
    28:12 GOAL Igor Boyarchenkov
    29:24 ASSISTS Evgeniy Borisov
    29:24 GOAL Evgeniy Lyzin
    29:34 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    29:34 GOAL Ivan Isayev