KUZNYA vs MOLOTOBOYTSY

03-04-2021 11:45
The 3rd Gameday

Player statistic

Kirill Malaschenko ASSISTS 00:34    
Gennady Malaschenko GOAL 00:34    
Gennady Malaschenko ASSISTS 06:00    
Vitaliy Valkov GOAL 06:00    
Gennady Malaschenko ASSISTS 06:45    
Vitaliy Valkov GOAL 06:45    
Kirill Malaschenko ASSISTS 09:31    
Georgiy Badalyan GOAL 09:31    
Ilya Kliachyn FOUL 08:51    
Georgiy Badalyan ASSISTS 13:24    
Evgeniy Babitskiy GOAL 13:24    
    18:03 ASSISTS Aziz Seytanov
    18:03 GOAL Eugeniy Kostin
    23:20 FOUL Sergey Gaskov
    28:47 ASSISTS Denis Ismagilov
    28:47 GOAL Aziz Seytanov