KUZNYA vs MOLOTOBOYTSY

10-05-2021 23:15
The 38th Gameday

Player statistic

Ilya Kliachyn ASSISTS 04:32    
Gennady Malaschenko GOAL 04:32    
Ilya Kliachyn ASSISTS 05:27    
Georgiy Badalyan GOAL 05:27    
    08:34 GOAL Nikita Pozdnyakov
Vitaliy Valkov ASSISTS 09:43    
Gennady Malaschenko GOAL 09:43    
Georgiy Badalyan ASSISTS 10:55    
Ilya Kliachyn GOAL 10:55    
Gennady Malaschenko ASSISTS 13:38    
Georgiy Badalyan GOAL 13:38    
Gennady Malaschenko ASSISTS 15:15    
Ilya Kliachyn GOAL 15:15    
Ilya Kliachyn ASSISTS 15:45    
Vitaliy Valkov GOAL 15:45