KUZNYA vs CRYSTAL

01-04-2021 23:15
The 1st Gameday

Player statistic

Ilya Bobko FOUL 01:17    
    04:02 ASSISTS Aleksey Shapiro
    04:02 GOAL Aleksandr Vasiliev
    05:55 ASSISTS Maksim Leonov
    05:55 GOAL Andrei Leonov
    06:39 ASSISTS Maksim Leonov
    06:39 GOAL Semyon Chebotarev
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 08:03    
Georgiy Badalyan GOAL 08:03    
    08:44 ASSISTS Aleksey Shapiro
    08:44 GOAL Aleksandr Vasiliev
    09:47 ASSISTS Aleksandr Vasiliev
    09:47 GOAL Victor Baldaev
    10:25 FOUL Semyon Chebotarev
Vitaliy Valkov ASSISTS 10:54    
Georgiy Badalyan GOAL 10:54    
Ilya Bobko ASSISTS 11:19    
Georgiy Trofimov GOAL 11:19    
    11:31 ASSISTS Victor Baldaev
    11:31 GOAL Aleksandr Vasiliev
    11:48 ASSISTS Aleksey Shapiro
    11:48 GOAL Victor Baldaev
    13:53 ASSISTS Aleksandr Vasiliev
    13:53 GOAL Maksim Leonov
    21:07 ASSISTS Aleksey Shapiro
    21:07 GOAL Semyon Chebotarev
    23:40 ASSISTS Aleksandr Vasiliev
    23:40 GOAL Victor Baldaev
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 24:55    
Georgiy Badalyan GOAL 24:55    
Georgiy Badalyan ASSISTS 26:05    
Ilya Bobko GOAL 26:05    
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 27:18    
Vitaliy Valkov GOAL 27:18    
Ilya Bobko ASSISTS 29:50    
Evgeniy Babitskiy GOAL 29:50