KUZNYA vs CHETYRE LEDOKOLA

11-04-2021 08:00
The 11th Gameday

Player statistic

    01:46 FOUL Sergey Rabiza
Vitaliy Valkov ASSISTS 01:52    
Kirill Malaschenko GOAL 01:52    
    02:28 ASSISTS Andrei Revatskiy
    02:28 GOAL Otar Sahokyja
Gennady Malaschenko FOUL 02:46    
    02:46 GOAL Andrei Revatskiy
    03:05 ASSISTS Artem Ustimenko
    03:05 GOAL Otar Sahokyja
Gennady Malaschenko ASSISTS 04:33    
Kirill Malaschenko GOAL 04:33    
Georgiy Badalyan FOUL 09:25    
    09:59 ASSISTS Vasiliy Doronin
    09:59 GOAL Andrei Revatskiy
    15:35 ASSISTS Vasiliy Doronin
    15:35 GOAL Andrei Revatskiy
Gennady Malaschenko ASSISTS 17:16    
Vitaliy Valkov GOAL 17:16    
    22:16 ASSISTS Vasiliy Doronin
    22:16 GOAL Andrei Revatskiy
Gennady Malaschenko ASSISTS 27:38    
Georgiy Badalyan GOAL 27:38    
Gennady Malaschenko ASSISTS 29:35    
Kirill Malaschenko GOAL 29:35