KUZNYA vs CHETYRE LEDOKOLA

21-04-2021 08:00
The 21st Gameday

Player statistic

Vitaliy Valkov ASSISTS 03:13    
Evgeniy Babitskiy GOAL 03:13    
Georgiy Badalyan ASSISTS 09:34    
Vitaliy Valkov GOAL 09:34    
Georgiy Badalyan ASSISTS 10:49    
Andrei Gerasimov GOAL 10:49    
Gennady Malaschenko ASSISTS 13:45    
Vitaliy Valkov GOAL 13:45    
Gennady Malaschenko ASSISTS 25:44    
Georgiy Badalyan GOAL 25:44