KUZNYA vs CHETYRE LEDOKOLA

20-04-2021 09:15
The 20th Gameday

Player statistic

Anton Medvedev ASSISTS 00:47    
Andrei Gerasimov GOAL 00:47    
    04:38 ASSISTS Andrei Revatskiy
    04:38 GOAL Ilya Talaluev
Ilya Kliachyn ASSISTS 07:00    
Evgeniy Babitskiy GOAL 07:00    
    08:31 ASSISTS Denis Tolpegin
    08:31 GOAL Andrei Revatskiy
    09:40 FOUL Daniil Chechelev
    12:20 ASSISTS Kurov Ivan
    12:20 GOAL Andrei Revatskiy
    15:07 ASSISTS Otar Sahokyja
    15:07 GOAL Ilya Talaluev
Vitaliy Valkov ASSISTS 17:48    
Ilya Kliachyn GOAL 17:48    
Vitaliy Valkov ASSISTS 20:45    
Andrei Gerasimov GOAL 20:45    
    22:31 ASSISTS Ilya Talaluev
    22:31 GOAL Alexander Lyubimov
    24:36 ASSISTS Otar Sahokyja
    24:36 GOAL Ilya Talaluev
    25:11 ASSISTS Ilya Talaluev
    25:11 GOAL Kurov Ivan
Vitaliy Valkov ASSISTS 28:45    
Ilya Kliachyn GOAL 28:45    
Ilya Kliachyn FOUL 29:26