KUZNYA vs ALMATY

04-04-2021 13:00
The 4th Gameday

Player statistic

Vitaliy Valkov ASSISTS 01:25    
Kirill Malaschenko GOAL 01:25    
Gennady Malaschenko ASSISTS 02:27    
Vitaliy Valkov GOAL 02:27    
Ilya Kliachyn ASSISTS 05:43    
Gennady Malaschenko GOAL 05:43    
Ilya Kliachyn ASSISTS 09:18    
Vitaliy Valkov GOAL 09:18    
Georgiy Badalyan ASSISTS 13:45    
Gennady Malaschenko GOAL 13:45    
    14:42 ASSISTS Ivan Isayev
    14:42 GOAL Sergey Rabiza
    15:54 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    15:54 GOAL Evgeniy Borisov
Georgiy Badalyan ASSISTS 22:46    
Evgeniy Babitskiy GOAL 22:46    
    23:06 ASSISTS Ivan Kiselev
    23:06 GOAL Evgeniy Borisov
    24:01 FOUL Aleksandr Nesterov
Vitaliy Valkov ASSISTS 24:20    
Ilya Kliachyn GOAL 24:20    
Gennady Malaschenko ASSISTS 25:40    
Kirill Malaschenko GOAL 25:40    
Georgiy Badalyan ASSISTS 26:12    
Ilya Kliachyn GOAL 26:12    
Vitaliy Valkov ASSISTS 27:06    
Ilya Kliachyn GOAL 27:06    
Ilya Kliachyn ASSISTS 27:52    
Vitaliy Valkov GOAL 27:52    
    28:35 FOUL Evgeniy Lyzin
Kirill Malaschenko ASSISTS 28:58    
Anton Medvedev GOAL 28:58    
    29:25 ASSISTS Ivan Isayev
    29:25 GOAL Evgeniy Borisov