ICE WARRIORS vs 4 LEDOKOLA

02-04-2021 13:00
The 2nd Gameday

Player statistic

Danil Markus ASSISTS 06:10    
Atrem Sheremetyev GOAL 06:10    
Igor Boyarchenkov ASSISTS 07:31    
Aleksandr Gomolyako GOAL 07:31    
Atrem Sheremetyev ASSISTS 08:17    
Aleksandr Gomolyako GOAL 08:17    
Igor Boyarchenkov FOUL 13:31    
    14:28 ASSISTS Mikhail Shisterov
    14:28 GOAL Vasiliy Doronin
Igor Boyarchenkov FOUL 15:54    
    16:02 ASSISTS Vasiliy Doronin
    16:02 GOAL Isaev Pavel
    20:26 FOUL Mikhail Shisterov
Denis Vasilenkov GOAL 20:26    
Dmitriy Boychuk ASSISTS 21:08    
Igor Boyarchenkov GOAL 21:08    
Danil Markus ASSISTS 22:00    
Dmitriy Boychuk GOAL 22:00    
Atrem Sheremetyev ASSISTS 25:48    
Aleksandr Gomolyako GOAL 25:48    
Igor Boyarchenkov ASSISTS 26:23    
Aleksandr Gomolyako GOAL 26:23    
    28:03 FOUL Vasiliy Doronin
    29:38 ASSISTS Alexander Lyubimov
    29:38 GOAL Isaev Pavel