FERRUM vs MOLOTOBOYTSY

05-05-2021 11:45
The 33rd Gameday

Player statistic

Vladislav Shiryaev ASSISTS 07:33    
Andrei Popov GOAL 07:33    
    16:06 YC Anatoliy Prus
Vladislav Shiryaev ASSISTS 19:10    
Andrey Boltov GOAL 19:10    
Andrey Boltov ASSISTS 19:38    
Ilya Bobko GOAL 19:38    
    20:22 FOUL Anatoliy Prus
Vladislav Shiryaev FOUL 24:28