FERRUM vs MOLOTOBOYTSY

08-05-2021 17:00
The 36th Gameday

Player statistic

Andrey Boltov ASSIST 03:27    
Filipp Tolyzakov GOAL 03:27    
    04:18 ASSIST Sergey Gaskov
    04:18 GOAL Nikita Pyatyrev
Vladislav Shiryaev ASSIST 07:24    
Nikita Frolov GOAL 07:24    
    07:34 ASSIST Pavel Skumatov
    07:34 GOAL Anatoliy Prus
Vladislav Shiryaev ASSIST 11:41    
Evgeniy Nechaev GOAL 11:41    
Vladislav Shiryaev ASSIST 12:23    
Filipp Tolyzakov GOAL 12:23    
    15:11 ASSIST Pavel Skumatov
    15:11 GOAL Anatoliy Prus
Vladislav Shiryaev ASSIST 15:33    
Filipp Tolyzakov GOAL 15:33    
Evgeniy Nechaev ASSIST 17:19    
Filipp Tolyzakov GOAL 17:19    
Filipp Tolyzakov ASSIST 18:13    
Nikita Frolov GOAL 18:13    
    20:29 ASSIST Sergey Gaskov
    20:29 GOAL Anatoliy Prus
Evgeniy Nechaev FOUL 20:45    
Vladislav Shiryaev ASSIST 21:52    
Filipp Tolyzakov GOAL 21:52    
Filipp Tolyzakov FOUL 22:36    
Evgeniy Nechaev ASSIST 26:32    
Nikita Frolov GOAL 26:32