FERRUM vs BELSK

07-05-2021 20:45
The 35th Gameday

Player statistic

Andrey Boltov FOUL 00:29    
    01:40 ASSISTS Egor Feofanov
    01:40 GOAL Semen Garshin
    04:44 ASSISTS Evgeniy Sorokin
    04:44 GOAL Mikhail Syroezhkin
    10:36 ASSISTS Ilya Kuzikov
    10:36 GOAL Andrei Chvanchikov
Andrei Popov ASSISTS 12:50    
Filipp Tolyzakov GOAL 12:50    
    17:06 FOUL Ilya Kuzikov
Vladislav Shiryaev ASSISTS 17:11    
Andrey Boltov GOAL 17:11    
    17:58 ASSISTS Evgeniy Sorokin
    17:58 GOAL Egor Feofanov
    22:57 ASSISTS Evgeniy Sorokin
    22:57 GOAL Andrei Chvanchikov
Nikita Frolov ASSISTS 23:41    
Vladislav Shiryaev GOAL 23:41    
    25:37 FOUL Mikhail Syroezhkin
    26:04 ASSISTS Egor Feofanov
    26:04 GOAL Semen Garshin