FERRUM vs ALMATY

08-05-2021 22:00
The 36th Gameday

Player statistic

Filipp Tolyzakov FOUL 00:59    
Andrei Popov ASSISTS 04:52    
Evgeniy Nechaev GOAL 04:52    
Nikita Frolov ASSISTS 06:34    
Filipp Tolyzakov GOAL 06:34    
Evgeniy Nechaev ASSISTS 18:47    
Andrey Boltov GOAL 18:47    
Filipp Tolyzakov FOUL 21:29    
    24:22 ASSISTS Igor Boyarchenkov
    24:22 GOAL Evgeniy Borisov
    24:53 ASSISTS Ivan Kiselev
    24:53 GOAL Evgeniy Lyzin
    26:54 ASSISTS Ilya Ostrovskiy
    26:54 GOAL Aleksandr Nesterov
    29:56 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    29:56 GOAL Aleksandr Nesterov