CRYSTAL vs MOLOTOBOYTSY

01-04-2021 20:45
The 1st Gameday

Player statistic

Andrei Leonov ASSISTS 03:57    
Semyon Chebotarev GOAL 03:57    
Maksim Leonov ASSISTS 10:46    
Andrei Leonov GOAL 10:46    
    12:12 ASSISTS Sergey Gaskov
    12:12 GOAL Eugeniy Kostin
Maksim Leonov ASSISTS 12:20    
Aleksandr Vasiliev GOAL 12:20    
Aleksey Shapiro FOUL 15:59    
    15:59 GOAL Sergey Gaskov
Victor Baldaev ASSISTS 18:19    
Aleksandr Vasiliev GOAL 18:19    
Aleksandr Vasiliev ASSISTS 18:45    
Victor Baldaev GOAL 18:45    
    21:20 ASSISTS Eugeniy Kostin
    21:20 GOAL Denis Ismagilov
Maksim Leonov ASSISTS 23:05    
Aleksandr Vasiliev GOAL 23:05    
    25:02 ASSISTS Aziz Seytanov
    25:02 GOAL Eugeniy Kostin
    27:14 ASSISTS Sergey Gaskov
    27:14 GOAL Linar Karimov
Semyon Chebotarev ASSISTS 27:47    
Victor Baldaev GOAL 27:47    
Andrei Leonov ASSISTS 29:58    
Semyon Chebotarev GOAL 29:58