CRYSTAL vs MOLOTOBOYTSY

01-05-2021 13:00
The 11th Gameday

Player statistic

    11:45 ASSISTS Sergey Gaskov
    11:45 GOAL Aziz Seytanov
    13:39 ASSISTS Aziz Seytanov
    13:39 GOAL Pavel Skumatov
Oleg Popov FOUL 14:09    
    14:09 GOAL Aziz Seytanov
    14:23 ASSISTS Sergey Gaskov
    14:23 GOAL Pavel Skumatov
Maksim Leonov ASSISTS 18:37    
Maxim Repin GOAL 18:37    
Maksim Leonov ASSISTS 22:20    
Dmitriy Sidlyarov GOAL 22:20    
    24:48 FOUL Nikita Pozdnyakov
Maxim Repin GOAL 24:48    
    26:07 ASSISTS Sergey Gaskov
    26:07 GOAL Anatoliy Prus
Maksim Leonov ASSISTS 29:24    
Dmitriy Samarin GOAL 29:24