CRYSTAL vs MOLOTOBOYTSY

22-04-2021 11:45
The 22nd Gameday

Player statistic

Andrei Leonov ASSIST 01:38    
Maksim Leonov GOAL 01:38    
    06:00 ASSIST Andrei Mesheryakov
    06:00 GOAL Pavel Skumatov
Semyon Chebotarev ASSIST 06:51    
Egor Aleshin GOAL 06:51    
Maksim Leonov ASSIST 07:29    
Egor Aleshin GOAL 07:29    
Maksim Leonov ASSIST 08:12    
Egor Aleshin GOAL 08:12    
    09:00 ASSIST Anatoliy Prus
    09:00 GOAL Andrei Mesheryakov
    10:38 ASSIST Nikita Pozdnyakov
    10:38 GOAL Aziz Seytanov
Maxim Repin ASSIST 11:36    
Maksim Leonov GOAL 11:36    
    16:32 ASSIST Linar Karimov
    16:32 GOAL Pavel Skumatov
    22:17 ASSIST Pavel Skumatov
    22:17 GOAL Andrei Mesheryakov
Andrei Leonov ASSIST 29:44    
Egor Aleshin GOAL 29:44