CHETYRE LEDOKOLA vs ALMATY

04-05-2021 09:15
The 32nd Gameday

Player statistic

    01:55 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    01:55 GOAL Ivan Kiselev
Vasiliy Doronin FOUL 05:24    
    05:24 GOAL Aleksandr Nesterov
    06:48 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    06:48 GOAL Aleksandr Nesterov
    09:32 ASSISTS Ivan Kiselev
    09:32 GOAL Evgeniy Lyzin
Otar Sahokyja ASSISTS 11:30    
Vasiliy Doronin GOAL 11:30    
Otar Sahokyja ASSISTS 20:17    
Alexander Lyubimov GOAL 20:17    
    24:07 FOUL Ivan Isayev
Kurov Ivan ASSISTS 24:21    
Alexander Lyubimov GOAL 24:21    
    25:19 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    25:19 GOAL Ivan Isayev
    25:46 FOUL Aleksandr Nesterov
Vasiliy Doronin GOAL 25:46    
    26:19 ASSISTS Ivan Isayev
    26:19 GOAL Evgeniy Borisov