BELSK vs MOLOTOBOYTSY

30-04-2021 20:45
The 30th Gameday

Player statistic

Egor Feofanov ASSISTS 10:11    
Aleksandr Akhramovich GOAL 10:11    
Mikhail Syroezhkin ASSISTS 16:22    
Aleksandr Akhramovich GOAL 16:22    
    19:21 ASSISTS Pavel Skumatov
    19:21 GOAL Nikita Pozdnyakov
    23:51 ASSISTS Sergey Gaskov
    23:51 GOAL Aziz Seytanov
    26:19 FOUL Nikita Pozdnyakov
Egor Feofanov ASSISTS 27:57    
Semen Garshin GOAL 27:57