BELSK vs MOLOTOBOYTSY

25-04-2021 20:45
The 25th Gameday

Player statistic

Ivan Pusev ASSISTS 08:09    
Egor Feofanov GOAL 08:09    
Egor Feofanov ASSISTS 19:13    
Andrei Chvanchikov GOAL 19:13    
Mikhail Syroezhkin ASSISTS 21:00    
Nikita Pyatyrev GOAL 21:00    
Ilya Parkhomenko ASSISTS 25:42    
Ivan Pusev GOAL 25:42    
    26:54 ASSISTS Aziz Seytanov
    26:54 GOAL Sergey Gaskov
    29:51 ASSISTS Andrei Mesheryakov
    29:51 GOAL Aziz Seytanov