Armeets vs BELSK

01-04-2021 10:30
The 1st Gameday

Player statistic

Dmitriy Gavrilovich ASSISTS 01:25    
Dmitriy Kotov GOAL 01:25    
    04:54 YC Ilya Kuzikov
Gleb Miroshnikov GOAL 04:54    
Gleb Miroshnikov ASSISTS 05:22    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 05:22    
Grigorii Baranchukov ASSISTS 12:39    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 12:39    
    15:48 FOUL Egor Feofanov
Dmitriy Gavrilovich GOAL 15:48    
Dmitriy Kotov FOUL 16:08    
    16:08 GOAL Kurov Ivan
Dmitriy Kotov ASSISTS 21:13    
Nikita Pozdnyakov GOAL 21:13    
    24:32 ASSISTS Ilya Kuzikov
    24:32 GOAL Mikhail Syroezhkin