ALMATY vs MOLOTOBOYTSY

07-04-2021 23:15
The 7th Gameday

Player statistic

    03:58 ASSISTS Sergey Gaskov
    03:58 GOAL Eugeniy Kostin
    04:38 ASSISTS Sergey Gaskov
    04:38 GOAL Anatoliy Prus
Aleksandr Nesterov ASSISTS 06:33    
Evgeniy Borisov GOAL 06:33    
Ivan Kiselev ASSISTS 08:24    
Ivan Isayev GOAL 08:24    
    11:24 ASSISTS Anatoliy Prus
    11:24 GOAL Aziz Seytanov
    13:52 FOUL Sergey Gaskov
Aleksandr Nesterov GOAL 13:52    
Ivan Isayev ASSISTS 14:22    
Evgeniy Lyzin GOAL 14:22    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 20:08    
Ivan Isayev GOAL 20:08    
Aleksandr Nesterov ASSISTS 22:22    
Ivan Isayev GOAL 22:22    
    27:33 ASSISTS Aziz Seytanov
    27:33 GOAL Sergey Gaskov
Aleksandr Nesterov FOUL 28:50    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 29:45    
Ilya Ostrovskiy GOAL 29:45