ALMATY vs KUZNYA

20-04-2021 10:30
The 20th Gameday

Player statistic

Ivan Kiselev ASSISTS 00:35    
Ivan Isayev GOAL 00:35    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 00:58    
Ivan Kiselev GOAL 00:58    
    09:05 ASSISTS Vitaliy Valkov
    09:05 GOAL Anton Medvedev
Ilya Ostrovskiy ASSISTS 09:41    
Evgeniy Lyzin GOAL 09:41    
Ilya Ostrovskiy ASSISTS 10:21    
Ivan Isayev GOAL 10:21    
Ivan Isayev ASSISTS 11:29    
Evgeniy Lyzin GOAL 11:29    
    13:59 ASSISTS Evgeniy Babitskiy
    13:59 GOAL Vitaliy Valkov
    26:01 ASSISTS Ilya Kliachyn
    26:01 GOAL Georgiy Badalyan
    27:29 ASSISTS Ilya Kliachyn
    27:29 GOAL Vitaliy Valkov
Ivan Kiselev FOUL 29:36