ALMATY vs FERRUM

02-04-2021 23:15
The 2nd Gameday

Player statistic

Evgeniy Borisov ASSIST 01:23    
Ipatov Vyacheslav GOAL 01:23    
Evgeniy Borisov ASSIST 01:52    
Daniil Tikhomirov GOAL 01:52    
Ivan Isayev ASSIST 02:12    
Daniil Tikhomirov GOAL 02:12    
Ivan Isayev ASSIST 02:55    
Evgeniy Lyzin GOAL 02:55    
Ivan Isayev ASSIST 05:42    
Daniil Tikhomirov GOAL 05:42    
Ipatov Vyacheslav ASSIST 07:28    
Daniil Tikhomirov GOAL 07:28    
Evgeniy Borisov ASSIST 09:01    
Ivan Kiselev GOAL 09:01    
Ivan Kiselev ASSIST 09:55    
Daniil Tikhomirov GOAL 09:55    
Evgeniy Lyzin ASSIST 16:28    
Daniil Tikhomirov GOAL 16:28    
    16:38 ASSIST Vladislav Kuzmin
    16:38 GOAL Denis Mushkis
Ivan Kiselev ASSIST 21:37    
Ipatov Vyacheslav GOAL 21:37    
Ivan Isayev ASSIST 22:17    
Evgeniy Lyzin GOAL 22:17    
Evgeniy Borisov ASSIST 27:46    
Ivan Kiselev GOAL 27:46