ALMATY vs FERRUM

02-04-2021 23:15
The 2nd Gameday

Player statistic

Evgeniy Borisov ASSISTS 01:23    
Ipatov Vyacheslav GOAL 01:23    
Evgeniy Borisov ASSISTS 01:52    
Daniil Tikhomirov GOAL 01:52    
Ivan Isayev ASSISTS 02:12    
Daniil Tikhomirov GOAL 02:12    
Ivan Isayev ASSISTS 02:55    
Evgeniy Lyzin GOAL 02:55    
Ivan Isayev ASSISTS 05:42    
Daniil Tikhomirov GOAL 05:42    
Ipatov Vyacheslav ASSISTS 07:28    
Daniil Tikhomirov GOAL 07:28    
Evgeniy Borisov ASSISTS 09:01    
Ivan Kiselev GOAL 09:01    
Ivan Kiselev ASSISTS 09:55    
Daniil Tikhomirov GOAL 09:55    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 16:28    
Daniil Tikhomirov GOAL 16:28    
    16:38 ASSISTS Vladislav Kuzmin
    16:38 GOAL Denis Mushkis
Ivan Kiselev ASSISTS 21:37    
Ipatov Vyacheslav GOAL 21:37    
Ivan Isayev ASSISTS 22:17    
Evgeniy Lyzin GOAL 22:17    
Evgeniy Borisov ASSISTS 27:46    
Ivan Kiselev GOAL 27:46