ALMATY vs BELSK

09-04-2021 11:45
The 9th Gameday

Player statistic

Evgeniy Lyzin ASSIST 08:46    
Ivan Isayev GOAL 08:46    
Evgeniy Borisov ASSIST 11:57    
Evgeniy Lyzin GOAL 11:57    
Evgeniy Lyzin ASSIST 15:09    
Evgeniy Borisov GOAL 15:09    
    19:27 ASSIST Mikhail Syroezhkin
    19:27 GOAL Ivan Pusev
    20:57 ASSIST Egor Feofanov
    20:57 GOAL Andrei Chvanchikov
Evgeniy Lyzin ASSIST 21:32    
Ilya Ostrovskiy GOAL 21:32    
    21:47 YC Egor Feofanov
Ilya Ostrovskiy YC 21:47    
    22:51 ASSIST Andrei Chvanchikov
    22:51 GOAL Ivan Pusev