Torpedo vs URALETS

05-01-2021 19:30
6th match day

Player statistic

Alexander Lyubimov ASSISTS 02:44    
Anatoliy Prus GOAL 02:44    
Nikita Mednikov ASSISTS 11:42    
Anatoliy Prus GOAL 11:42    
Gordey Zarkov ASSISTS 13:05    
Yanovskiy Sergey GOAL 13:05    
    14:32 ASSISTS Vasiliy Doronin
    14:32 GOAL Anton Borko
Yanovskiy Sergey ASSISTS 28:11    
Eugeniy Natalchenko GOAL 28:11