Torpedo vs URALETS

23-01-2021 09:30
22nd match day

Player statistic

    02:21 ASSISTS Vasiliy Doronin
    02:21 GOAL Aleksey Kudreman
    04:37 ASSISTS Anton Borko
    04:37 GOAL Vasiliy Doronin
Aleksey Furman FOUL 06:43    
    08:42 ASSISTS Anton Borko
    08:42 GOAL Artem Ustimenko
Vladislav Kuzmin ASSISTS 17:50    
Alexander Lyubimov GOAL 17:50    
Gordey Zarkov GOAL 19:15    
Artem Novosilniy ASSISTS 23:04    
Gordey Zarkov GOAL 23:04    
Vladislav Anufrienko FOUL 24:22    
    28:31 ASSISTS Artem Ustimenko
    28:31 GOAL Anton Borko
    29:22 ASSISTS Artem Ustimenko
    29:22 GOAL Anton Borko