Torpedo vs URALETS

09-01-2021 14:00
10th match day

Player statistic

Gordey Zarkov ASSISTS 05:05    
Yanovskiy Sergey GOAL 05:05    
    06:01 FOUL Dmitriy Kotov
Vladislav Kuzmin ASSISTS 07:02    
Gordey Zarkov GOAL 07:02    
Gordey Zarkov ASSISTS 08:14    
Anatoliy Prus GOAL 08:14    
Vladislav Kuzmin ASSISTS 10:28    
Anatoliy Prus GOAL 10:28    
Vladislav Kuzmin ASSISTS 17:38    
Yanovskiy Sergey GOAL 17:38    
Vladislav Kuzmin ASSISTS 19:12    
Stepan Zvyagin GOAL 19:12    
    20:45 ASSISTS Anton Borko
    20:45 GOAL Aleksey Kudreman
Anatoliy Prus ASSISTS 21:30    
Vladislav Kuzmin GOAL 21:30    
    21:50 ASSISTS Vasiliy Doronin
    21:50 GOAL Aleksey Kudreman
    25:31 ASSISTS Aleksey Kudreman
    25:31 GOAL Anton Borko