Torpedo vs MOGILEV

08-01-2021 09:30
9th match day

Player statistic

Yanovskiy Sergey ASSISTS 05:35    
Gordey Zarkov GOAL 05:35    
Anatoliy Prus ASSISTS 06:41    
Gordey Zarkov GOAL 06:41    
Gordey Zarkov ASSISTS 09:42    
Vladislav Kuzmin GOAL 09:42    
    14:19 ASSISTS Maxim Lutskiy
    14:19 GOAL Aleksey Shantika
Gordey Zarkov ASSISTS 20:17    
Vladislav Kuzmin GOAL 20:17    
Anatoliy Prus ASSISTS 20:25    
Yanovskiy Sergey GOAL 20:25