Torpedo vs CHICAGO GHOSTS

18-01-2021 15:30
17 th match day

Player statistic

Anatoliy Prus ASSISTS 08:49    
Alexander Lyubimov GOAL 08:49    
Gordey Zarkov GOAL 12:02    
Vladislav Kuzmin FOUL 16:31    
    18:03 ASSISTS Georgiy Badalyan
    18:03 GOAL Evgeniy Babitskiy
    21:05 ASSISTS Egor Pakholchenko
    21:05 GOAL Pavel Vergunov
    23:18 ASSISTS Georgiy Badalyan
    23:18 GOAL Egor Pakholchenko
    28:29 GOAL Egor Pakholchenko