Torpedo vs CHICAGO GHOSTS

15-01-2021 20:00
15 th match day

Player statistic

    09:44 ASSISTS Georgiy Badalyan
    09:44 GOAL Mikhail Romanov
Alexander Lyubimov ASSISTS 10:29    
Aleksey Furman GOAL 10:29    
    10:52 ASSISTS Georgiy Badalyan
    10:52 GOAL Evgeniy Babitskiy
    15:50 ASSISTS Alexander Krotov
    15:50 GOAL Georgiy Badalyan
Vladislav Kuzmin ASSISTS 17:43    
Gordey Zarkov GOAL 17:43    
    18:56 FOUL Egor Pakholchenko
Vladislav Kuzmin GOAL 18:56    
    20:35 FOUL Egor Pakholchenko
Aleksey Furman ASSISTS 28:07    
Alexander Lyubimov GOAL 28:07    
    28:55 ASSISTS Georgiy Badalyan
    28:55 GOAL Evgeniy Babitskiy