Torpedo vs CHICAGO GHOSTS

14-01-2021 08:00
14 th match day

Player statistic

Anatoliy Prus ASSIST 02:00    
Artem Novosilniy GOAL 02:00    
Artem Novosilniy ASSIST 07:09    
Anatoliy Prus GOAL 07:09    
    08:11 ASSIST Sergey Rabiza
    08:11 GOAL Evgeniy Babitskiy
    08:22 ASSIST Georgiy Badalyan
    08:22 GOAL Mikhail Romanov
Alexander Lyubimov ASSIST 11:35    
Gordey Zarkov GOAL 11:35    
Vladislav Kuzmin ASSIST 13:45    
Anatoliy Prus GOAL 13:45    
    16:35 ASSIST Georgiy Badalyan
    16:35 GOAL Mikhail Romanov
Anatoliy Prus ASSIST 16:59    
Vladislav Kuzmin GOAL 16:59    
    17:53 FOUL Ilya Kliachyn
Gordey Zarkov ASSIST 18:48    
Vladislav Kuzmin GOAL 18:48    
Gordey Zarkov ASSIST 22:56    
Anatoliy Prus GOAL 22:56    
    26:28 ASSIST Georgiy Badalyan
    26:28 GOAL Evgeniy Babitskiy
    27:25 ASSIST Georgiy Badalyan
    27:25 GOAL Evgeniy Babitskiy