Torpedo vs CHICAGO GHOSTS

14-01-2021 08:00
14 th match day

Player statistic

Anatoliy Prus ASSISTS 02:00    
Artem Novosilniy GOAL 02:00    
Artem Novosilniy ASSISTS 07:09    
Anatoliy Prus GOAL 07:09    
    08:11 ASSISTS Sergey Rabiza
    08:11 GOAL Evgeniy Babitskiy
    08:22 ASSISTS Georgiy Badalyan
    08:22 GOAL Mikhail Romanov
Alexander Lyubimov ASSISTS 11:35    
Gordey Zarkov GOAL 11:35    
Vladislav Kuzmin ASSISTS 13:45    
Anatoliy Prus GOAL 13:45    
    16:35 ASSISTS Georgiy Badalyan
    16:35 GOAL Mikhail Romanov
Anatoliy Prus ASSISTS 16:59    
Vladislav Kuzmin GOAL 16:59    
    17:53 FOUL Ilya Kliachyn
Gordey Zarkov ASSISTS 18:48    
Vladislav Kuzmin GOAL 18:48    
Gordey Zarkov ASSISTS 22:56    
Anatoliy Prus GOAL 22:56    
    26:28 ASSISTS Georgiy Badalyan
    26:28 GOAL Evgeniy Babitskiy
    27:25 ASSISTS Georgiy Badalyan
    27:25 GOAL Evgeniy Babitskiy